1. Uvažujete o studiu nyní velmi žádané ekonomie na VŠ - VŠ ekonomie? 2. Chcete se hlásit na studium ekonomie na VŠ a mít vysokou šanci na přijetí - VŠ ekonomie? 3. Stojíte o to, aby Vás škola při studiu finančně podporovala? 4. Líbila by se Vám možnost v průběhu studia úplně změnit svou specializaci - VŠ ekonomie?? 5. Máte v úmyslu vycestovat v rámci programu ERASMUS už ve druhém ročníku studia VŠ? 6. Oceňujete individuální přístup vyučujících na VŠ, který respektuje Vaše „startovní“ znalosti? 7. Chcete, aby Vás učili učitelé i lidé se zkušenostmi z top managementu různých firem - VŠ ekonomie? 8. Chcete se učit ve zmodernizované budově s rozsáhlým zázemím pro studenty - VŠ ekonomie? 9. Očekáváte, že při svém studiu VŠ budete řešit reálný problém v nějakém podniku - VŠ ekonomie? 10. Stojíte o získání zaměstnavateli ceněné praxe, kterou si můžete uvést do životopisu - VŠ ekonomie? 11. Uvítáte možnost pokračovat ve studiu ekonomie či matematiky na libovolné VŠ v ČR? 12. Je pro Vás důležité mít širokou škálu uplatnitelnosti v různých odvětvích ekonomie po studiu na VŠ? 13. Zajímá Vás, jak nás hodnotí naši VŠ absolventi - VŠ ekonomie?Úryvky z ankety absolventů MME

„... jak tento obor (MME), tak i MMKŘ a další obory bych doporučila svým přátelům i známým, a to hlavně proto, že Matematický ústav je výborný přístupem ke studentům.

Na jiných školách jsou studenti bráni jako čísla, jako jeden z mnoha, ale na Matematickém ústavu se mi líbil právě jiný přístup, osobnější přístup ke studentům. Je nás tady méně, a proto jde vidět ten rozdíl. Učitelé se nám věnovali i individuálně, oslovovali nás jmény, pamatovali si nás. Kdykoliv jsme měli problém, mohli jsme se na ně obrátit s dotazem a nikdy nebyl problém nám pomoci...“

Tereza Formánková
„... malý počet studentů - individuální přístup - moc fajn...“

Lenka Schinzelová
„... dále bych chtěl rozhodně vyzdvihnout silně individuální přístup (bylo nás relativně málo jak na cvičeních, tak na přednáškách a tedy i přednášky tak byly více interaktivní)...“

„... na to vše navazuje přístup vyučujících (mám na mysli přednášející i doktorandy), který byl taky parádní...“

Petr Víteček
„... ten rodinný přístup Vás kantorů k nám studentům je neocenitelný. Málo kde se také vidí, že by se kantor pro studenta skoro rozkrájel...“

„... co bych také vyzdvihla, je přístup kantorů, studentů a zkoušek. Nikdy jsme jako studenti (hlavně vyšších ročníků), neměli problém s termíny zkoušek...“

„... co bych také vyzdvihla je i přístup ostatních zaměstnanců MÚ (např. paní knihovnice, vrátných nebo uklízeček). Všichni se nám vždy snažili pomoci...“

Kateřina Vítková

Názor našich externích pedagogů

Z pozice externího pedagoga mohu specializaci Matematické metody v ekonomii velmi ráda doporučit. Při studiu se setkáte s individuálním přístupem ze strany vyučujících a možností konzultací s lidmi se zkušenostmi z praxe a z managementu. V rámci studia k prohloubení těchto dovedností máte možnost získat stipendium, vycestovat v rámci programů ERASMUS a získat tak nedocenitelné zkušenosti a přehled o tom, jak to v rámci managementu a oboru funguje v jiných státech. Dále vyzdvihuji především to, že získáte zkušenosti a přehled v rámci praxe s externími organizacemi a institucemi, například Magistrátu statutárního města Opava, IBC Ostrava, Hasičského záchranného sboru Opava, Oblastního spolku Českého červeného kříže Opava. Mondelez CR Biscuit Production s.r.o., Kofola, ČeskoSlovensko a.s., Linaset, a.s., Alfa Plastik, a.s., Česká spořitelna, a. s., Model Obaly, a. s., MS UTILITIES and SERVICES a.s. a další. V rámci předmětu Techniky manažerské komunikace máte možnost se aktivně zapojit do zpracování projektů a zlepšit si své dovednosti v oblasti řízení a managementu, včetně praktického nácviku komunikačních dovedností a koučování.

Mgr. Eva Dobrušová
Matematické metody v ekonomii jsou výborným odrazovým můstkem pro profesní start. Spojení teoretických znalostí a podnikatelské praxe vytváří konkurenční výhodu budoucího absolventa. Absolventi mají šanci být „rádci výkonných manažerů“, budou umět aplikovat matematické metody pro modelování a řešení podnikových úloh, budou umět navrhnout nová řešení a způsob jejich aplikace do praxe.

Ing. Stanislav Häuser, CSc.
Pokud mohu soudit, jako vyučující předmětu Manažerské účetnictví, za dobu deseti let, kdy se setkávám se studenty oboru MME, pak jednoznačně vnímám studium matematiky velmi pozitivně. Jsem přesvědčen, že pro studenty schopnost matematického myšlení představuje určitou komparativní výhodu oproti studentům jiných ekonomicky zaměřených vysokých škol. Později v praxi se u těchto studentů oboru MME projeví znalosti a schopnosti matematického uvažování v situacích, kdy budou nuceni řešit běžné praktické problémy vyskytující se v řízení firemních procesů.

Považuji za velmi důležité, že studenti se na Matematickém ústavu Slezské univerzity v Opavě nevěnují pouze „čisté“ matematice. Právě během studia oboru MME se k nim dostanou i informace „zvenčí“ z běžné firemní praxe. Externí vyučující ekonomických předmětů díky svým dlouholetým zkušenostem mohou takto studentům přinést zcela konkrétní náhled na podnikový život. Rovněž považuji za důležité, aby si studenti osvojili způsob práce na vysoké škole. Do prvního ročníku přicházejí studenti z různých středních škol a tedy s různými znalostmi. Studenti na oboru MME (týká se hlavně studentů, kteří neměli ekonomické vzdělání na střední škole) jistě ocení, pokud se seznámí nejen s řešením nadstandardních matematických problémů, ale i konkrétního využití v ekonomické praxi.

Z vlastní praxe vím, že absolventi oboru MME jsou vybavení informacemi, znalostmi a dovednostmi v oblastech matematického modelování, operačního výzkumu, aplikované statistiky a informatiky a dalších metod pro kvantitativní podporu managementu firem, jsou schopni realizovat controlling v praxi.

Externí vyučující může studentům nabídnout i to, co snad někdy chybí. Tím mám na mysli „selský rozum“. Ekonomika je obecně velmi logická v souvislostech a právě na příkladech z praxe si studenti osvoji schopnost vnímání těchto souvislostí. Malým příkladem budiž: „Když oslabí koruna vůči EUR, zlepší to exportní možnosti vývozců, anebo když zdraží ropa na světových trzích, jaký vliv to má na ekonomiku podniku, ale i domácnosti apod.“ Jde o logické uvažování v souvislostech při řešení často poměrně jednoduchých příkladů.

Znalosti matematiky a disciplín založených na exaktních a modelových postupech poskytují absolventům významnou konkurenční výhodu a ve spojení se získanými ekonomickými znalostmi to studentům oboru MME dává schopnost řešit praktické úlohy různého typu vyžadující interdisciplinární přístup.

Ing. Jan Hromada
Specializace Matematické metody v ekonomii účelně spojuje matematiku a ekonomii. Studium matematiky rozvíjí schopnost studentů zobecňovat a strukturovat reálné situace. Během studia také studenti dostanou velmi dobrý základ ekonomického vzdělání. To jim umožňuje propojovat matematiku s ekonomii v celém spektru aplikačních disciplín. Velký důraz je kladen na řešení praktických problémů. Tomu napomáhá dvousemestrální praxe ve významných podnicích Opavska. Dle mého názoru jsou absolventi této specializace velmi dobře připraveni pro uplatnění na trhu práce.

Ing. Ivo Kolář
Dokončení studia specializace MME pro absolventa otevírá možnosti kombinací znalostí, které použije v budoucí profesi, ale také v osobním životě. Specifická motivace a prohloubení znalostí problematik během studia spojená ze zkušeností v oboru nabízí návod k dosažení výborných výsledků všem, kteří chtějí podpořit změny myšlení a přístup k životu. Pozitivní je, že dnešní doba a firmy potřebují tyto specialisty v oboru.

Ing. Jana Křížová
Na specializaci Matematické metody v ekonomii oceňuji velký důraz na širokou možnost získat praktické dovednosti. Napomáhá tomu široké zapojení externích pedagogů (aktivní manažeři, lidé s bohatými pracovními zkušenostmi) při výuce odborných předmětů. To umožňuje studentům snadněji aplikovat poznatky získané v teoretických předmětech. Studenti si osvojí schopnost kvalifikované práce s podnikovými daty, což je základní předpoklad úspěšného řízení podniku. Jsem přesvědčena, že absolventi této specializace jsou dobře připraveni pro praxi.

Ing. Marie Melecká
Součástí vzdělání každého vysokoškoláka by mělo být povědomí, že ekonomické souvislosti a funkční závislosti platí víceméně nezávisle na přáních kterékoli sociální skupiny a její reprezentace. Jen takto vzdělaní občané jsou schopni s nadhledem posoudit reálné šance svého podniku, zaměstnavatele, obce i státu.

Hned po roce 1989 jsme chtěli dohnat dovednosti a znalosti pro podnikatelskou praxi v Institutu pro podnikovou ekonomiku pro řemeslníky v Karlsruhe. Mnohokrát jsem si od té doby vzpomněl, jak jeden z přednášejících říkal, že by ekonomii měl učit někdo, kdo v život prodal alespoň jednu plechovku piva.

Absolventi specializace "Matematické metody v ekonomii" mají velkou přednost při ucházení se o pozice středního a vyššího firemního i veřejného managementu. Všude na těchto pozicích se musí počítat, analyzovat, optimalizovat, projektovat na krátká i dlouhá období, navrhovat kontrolní postupy. Obecně vyjádřeno, formulovat problémy a hledat jejich řešení.

Ing. Richard Neugebauer, CSc.
Na tomto oboru se mi líbí, že propojuje teorii s praxí. Studenti mohou své teoretické znalosti uplatnit při řešení nějakého praktického ekonomického problému. Všechny bakalářské práce, které jsem jako vedoucí vedl, byly zaměřeny na řešení problému v konkrétní firmě. Obrovskou výhodou je rovněž individuální přístup ke studentům během výuky. Podporována je samostatnost a tvořivost, tedy kompetence, které studenti uplatní také v praktickém životě.

Ing. Petr Seďa, PhD.

Proč studovat právě u nás?

Uvažujete o studiu nyní velmi žádané ekonomie na VŠ?
Chcete se hlásit ke studiu ekonomie a mít vysokou šanci na přijetí?
Stojíte o to, aby Vás škola při studiu ekonomie finančně podporovala?
Líbila by se Vám možnost v průběhu studia úplně změnit svou specializaci?
Oceňujete individuální přístup pedagogů, kteří respektují Vaše „vstupní“ znalosti?
Máte v úmyslu vycestovat v rámci programu ERASMUS už ve druhém ročníku studia?
Chcete, aby Vás učili vyučující i lidé se zkušenostmi z top managementu různých firem?
Očekáváte, že při svém studiu ekonomie budete řešit reálný problém v nějakém podniku?
Stojíte o získání zaměstnavateli velmi ceněné praxe, kterou si můžete uvést v životopise?
Uvítáte možnost pokračovat ve studiu ekonomie či matematiky na libovolné VŠ v ČR?
Je pro Vás důležité mít širokou škálu uplatnitelnosti v různých odvětvích ekonomie?
Zajímá Vás, jak nás hodnotí naši absolventi bezprostředně po ukončení studia?
Chcete znát názor našich externích pedagogů na specializaci MME?
Zaujmou Vás profesní příběhy našich absolventů?
x

Zeptejte se nás!

Jméno (nepovinné):
Přezdívka:
Váš Email:
Vzkaz/dotaz:

Doporučení ke studiu ekonomie

Pokud máte zájem o studium ekonomie na VŠ a ANO byla Vaše odpověď na většinu předchozích otázek, pak Vám studium specializace Matematické metody v ekonomii u nás můžeme s čistým svědomím doporučit. A názvem specializace se nenechte zmást. Při studiu ekonomie končí u nás předčasně právě kvůli matematice mnohem méně studentů, než na jiných ekonomických školách. Individuální přístup dokáže divy. A v matematice to platí dvojnásob!
Profil a uplatnění studenta

Studium ekonomie u nás Vás připraví na teoretické i praktické řešení různých typů rozhodovacích a optimalizačních úloh (viz Profil absolventa). To Vám umožní uplatnit se nejen v oblasti ekonomiky, obchodu a marketingu, bankovnictví, ale též v oblasti informatiky, zpracování dat, programování a modelování (viz Typické pracovní pozice). Můžete též pokračovat prakticky v jakémkoli ekonomicky či matematicky zaměřeném navazujícím magisterském studiu.